Autohuolto

Pienet ja suuret auto­huollot Sastamalassa

Onko autosi öljyn vaihdon tai jarruremontin tarpeessa? Me hoidamme! 

Teemme vuosien koke­muk­sella myös mm. alustan osien vaihdot, pyyh­kijän sulkien vaihdot ja polt­ti­moiden vaihdot. Kat­sastus edessä? Tuo autosi kat­sas­tus­pal­ve­luumme. Voimme kat­sastaa auton puo­lestasi Sas­ta­malan A - kat­sas­tus­kont­to­rilla, joko huollon yhtey­dessä tai pelkästään.

Tar­joamme myös autojen pesua. Pesu suo­ri­tetaan käsin­pesuna. Auto­pesuun voimme ottaa yhden auton ker­rallaan. Suo­sit­te­lemme ajan­va­rausta. Halu­tessasi voit vuo­krata tee-se-itse –hal­limme ja pestä autosi itse.

Vika­koodin luki­jalla luemme vai­vatta autosi vika­koodit ja koodin mukaan huol­lamme autosi uuteen uskoon. Samalla kuit­taamme koodit pois.

Tar­vit­taessa nou­damme ajo­kun­toisen autosi huoltoon puolestasi.

Soita ja varaa aika samantien

Varaa huolto tai pyydä tarjous

Auton huolto ilman ajanvarausta

Auto­huoltoon voi tulla ilman ajan­va­rausta: pys­tymme ottamaan mak­si­missaan 3 autoa ker­rallaan huol­to­ti­loihin. Halu­tessasi voit tie­dus­tella puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla varaus­ti­lan­netta – eri­tyi­sesti silloin, jos autosi on laa­jemman huollon tai kor­jauksen tarpeessa.

Myös Auto​kor​jaamo​.fi -sivusto pal­velee kellon ympäri. Sivuston kautta saat näp­pä­rästi sel­vi­tettyä hinta-arvion jo ennen yhtey­den­ottoa. Tar­vit­taessa saat Autokorjaamo.fi:n kautta myös rahoi­tuksen autosi huol­lolle (vaatii luottopäätöksen).

Musiikkisoittimen asennus yhteistyössä Powerset Oy:n kanssa

Musiik­ki­soit­timien asennus pitää sisällään uuden asen­ta­misen, sää­tä­misen, tar­vit­tavine lisä­osineen. Subwoofer asen­nukset ja sää­tä­miset, lisä­osineen. Yhteis­työ­kump­pa­nimme Powerset Oy kautta saamme tilattua mitä asiakas toi­vookaan tai asiakas voi tuoda itse tar­vikkeet mukana.

Varaosat autoon kuin autoon

Kaut­tamme saat autoosi lähes kaikki varaosat mitä voi tarvita mer­kistä riip­pu­matta. Varaosat tilaamme pää­asiassa tarpeen mukaan.

Ylei­simmät osat toi­mi­tetaan nopeim­millaan jopa tunnin sisään ja jenk­ki­au­tojen varaosat saamme pää­sään­töi­sesti seu­raa­vaksi päiväksi.