JRV-Center Oy

V8-jylinää ja rokki soimaan niin että naa­purit häiriintyy!

Auton huolto- ja korjauspalvelut monipuolisesti Sastamalassa

Huol­lamme kaikkia autoja, jotka liik­kuvat polt­to­moot­to­rilla. Mopoautoja ja mopo­jakin voimme ottaa huol­let­ta­vaksi. JRV-Cen­te­rillä on vankkaa koke­musta myös jenk­ki­au­toista, joita JRV-Cen­terin omis­ta­jalta löytyy useampia.

Yritys on aloit­tanut toi­min­tansa hei­nä­kuussa 2020, mutta koke­musta autoista on jo yli vuo­si­kym­menen ajalta. Osaa­minen poh­jautuu vahvaan käy­tännön koke­mukseen omien autojen raken­ta­mi­sesta, huol­losta ja korjaamisesta.

Pal­ve­lumme on ammat­ti­tai­toista, ripeää ja kaikki huo­mioon ottavaa. Haluamme par­haamme mukaan auttaa kaikkia - jos jotain emme tiedä, otamme selvää ja homma hoi­detaan sen mukaan!

Toi­mimme kau­niissa joki­mai­se­massa Sas­ta­malan Kei­kyässä. Samalla pai­kalla on ollut auto­huoltoa ja vas­taavaa toi­mintaa aina 1950-luvulta lähtien.

Toi­mimme yhteis­työssä Kivi­niitty Oy:n kanssa, josta tilaamme varaosat euroop­pa­laisiin autoihin.  Jenk­ki­au­toihin varaosat toi­mittaa yhteis­työ­kump­pa­nimme South West. Saamme var­masti hom­mattua osan kuin osan autoosi.

Varaa huolto tai pyydä tarjous

Meiltä saat autollesi seuraavia palveluita huollon, renkaiden ja varaosien lisäksi:

Pyydä tarjous

Vuokraamme tee-se-itse –hallia tuntihinnalla

Haluatko tehdä itse autoosi huoltoa tai kor­jauksia, mutta paikka puuttuu?

Tee-se-itse -hal­limme pal­velee asiak­kaita, joilla on itsellään halu tehdä pieniä kor­jauksia omilla työ­ka­luillaan. Halliin mahtuu yksi kor­jattava auto kerrallaan.

Mah­dol­li­suuksien mukaan tilaa voidaan vuo­krata tun­ti­hin­nalla mak­si­missaan 6h kerrallaan.

Toimimme jälleenmyyjinä